Committees

ECTS Coordinator

 • Ing. Mária Bihuňová, PhD.

Pedagogical Committee at FHLE

 • doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (Chairwoman)
 • Ing. Roman Flóriš, PhD. (DGLA)
 • Ing. Ján Kollár, PhD. (DPDM)
 • doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (DLPLC)
 • Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (DWREE)
 • Ing. Andrej Tárník, PhD. (DBH)
 • Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (DVP)
 • Ing. Eduard Pintér, PhD. (DVP)

Editorial Board at FHLE

 • doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. (Chairwoman)
 • Ing. Attila Tóth. PhD. (DGLA)
 • Ing. Ladislav Bakay, PhD. (DPDM)
 • prof. Ing. Anna Streďanská, PhD. (DLPLC)
 • Ing. Jozefína Pokrývková, PhD. (DWREE)
 • Ing. Andrej Tárník, PhD. (KBH)
 • prof. RNDr. Alžbeta Hegedűsová, PhD. (DBH)
 • doc. Ing. Slavko Bernáth, PhD. (DFGVE)

Committee for Science and Research at FHLE

 • doc. Ing. Dušan Igaz, PhD. (Chairman)
 • Ing. Gabriel Kuczman, PhD. (DGLA)
 • Ing. Marcel Raček, PhD. (DPDM)
 • Ing. Jozef Halva, PhD. (DLPLC)
 • Ing. Jakub Fuska, PhD. (DWREE)
 • Ing. Elena Kondrlová, PhD. (DBH)
 • Ing. Ivana Mezeyová, PhD. (DVP)
 • Ing. Ján Mezey, PhD. (DFGVE)

Committee for International Relations at FHLE

Ing. Mária Bihuňová, PhD. (Chairwoman)
Ing. Mária Bihuňová, PhD. (DGLA)
Ing. Katarína Rovná, PhD. (DPDM)
Ing. Anna Báreková, PhD. (DLPLC)
Ing. Beáta Novotná, PhD. (DWREE)
Ing. Ján Horák, PhD. (DBH)
prof. Ing. Magdaléna Valšíková, PhD. (DVP)
doc. Ing. Oleg Paulen, PhD. (DFGVE)

ICT Development Committee at FHLE

Ing. Miloslav Mucha (Chairman)
Roma Ludva (DGLA)
Ing. Dagmar Hillová, PhD. (DPDM)
Ing. Ľubomír Konc, PhD. (DLPLC)
doc. Ing. Viliam Bárek, CSc. (DWREE)
Ing. Tomáš Borza (DBH)
Ing. Miroslav Šlosár, PhD. (DVP)
Ing. Štefan Ailer, PhD. (DFGVE)

Disciplinary Committee at FHLE

doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD., Chairwoman
prof. RNDr. Alžbeta Hegedüsová, PhD., Member
Ing. Dagmar Hillová, PhD., Member
Ing. Jakub Pagáč, student, 1.Year, III. Level of study, Landscape Engineering
Jakub Mankovecký, student, 3. Year, I. Level of study, Horticulture
Andrea Cuperová, student, 3. Year, I. Level of study, Landscape and Garden Architecture