Aktuálne informácie

vložil: Miloslav Mucha

Utorok, 17.04.2018, 13:30 - 18:00, FZKI, TDA 01, Tulipánová 7, Nitra. Verejná prezentácia rozpracovanosti návrhov riešenia zelene vybraných objektov - ZŠ Trnovec nad Váhom, ZŠ Kniežaťa Pribinu v Nitre a Zariadenie sociálnych služieb Borinka v Nitre

vložil: Miloslav Mucha

V dňoch 9.4 – 13.4.2018 sa v spolupráci so Slovenskou agentúrou životného prostredia konal Kurz environmentálnych záťaží pre študentov študijného programu Krajinné inžinierstvo – modul Odpadové hospodárstvo.

vložil: Miloslav Mucha

Odborná exkurzia, štvrtok, 10.05.2018, 7:00 -19:00, Banská Štiavnica a Sebechleby. Exkurzia je súčasťou predmetu Kultúra a percepcia krajiny, je povinná pre 1. ročník inžinierskeho štúdia.

vložil: Miloslav Mucha

Výstava Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, SPU v Nitre s názvom KRAJINA má informačno-výtvarný charakter. Výtvarný prvok predstavuje samotný spôsob inštalácie celej výstavy, ktorý objasňuje verejnosti možnosti štúdia na fakulte. Informačné panely a prezentačné materiály sú starostlivo koncepčne vybrané a umiestňované do minimalistického inštalačného riešenia, ktoré bolo navrhnuté priamo pre túto expozíciu.

vložil: Miloslav Mucha

Vo voľbách rektora SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 - 2022 zvíťazila doc. Ing. Klaudia HALÁSZOVÁ, PhD., dekanka FZKI.