Cena dekana

napísal

Vedenie Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva sa rozhodlo v rámci týždňa vedy a techniky oceniť pracovníkov fakulty Cenou dekana za publikovanie v špičkových a vysoko impaktovaných časopisoch.

V prvej kategórii - publikácie, ktoré vyšli v roku 2020 v časopisoch evidovaných v databáze WoS, ktoré patria svojou hodnotou sledovaného scientometrického indikátoru medzi najlepšie. V uvedenej kategórií získali ocenenie nasledovní zamestnanci:

Ing. Bakay, PhD. a doc. Ing. Ľuboš Moravčík, PhD. (Ústav krajinnej architektúry) za publikáciu: BAKAY, Ladislav - MORAVČÍK, Ľuboš. Quantification of Circadian Movement of Small-Leaved Lime (Tilia cordata Mill.) Saplings With Short Interval Terrestrial Laser Scanning. In Frontiers in Plant Science online. ISSN 1664-462X, 2020, vol. 11, june, article number 984, online [s. 7]. <https://doi.org/10.3389/fpls.2020.00984>

prof. Ing. Miroslava Kačaniová, PhD. (Ústav záhradníctva) za publikáciu: KAČÁNIOVÁ, Miroslava - TERENTJEVA, Margarita - ŽIAROVSKÁ, Jana - KOWALCZEWSKI, Przemysław Łukasz. In vitro antagonistic effect of gut bacteriota isolated from indigenous honey bees and essential oils against paenibacillus larvae. In International journal of molecular sciences. ISSN 1422-0067, 2020, vol. 21, iss. 18, article number 6736 [19 s.]. <https://doi.org/10.3390/ijms21186736>

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD. (Ústav krajinného inžinierstva) za publikáciu: MUCHOVÁ, Zlatica - RAŠKOVIČ, Vladimír. Fragmentation of land ownership in Slovakia: Evolution, context, analysis and possible solutions. In Land use policy. ISSN 0264-8377, 2020, vol. 95, june, article number 104644 [11 s.] <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.104644>

V druhej kategórii – publikácie, ktoré boli publikované v rokoch 2018 – 2019 a boli evidované v databáze WoS, alebo SCOPUS a mali najvyšší počet ohlasov v roku 2020 podľa SCI (minimálne však 10 citácií, autocitácie sa nepočítajú). V uvedenej kategórií splnili podmienky a získali ocenenie nasledovní zamestnanci:

prof. Ing. Viera Paganová, PhD. (Ústav krajinnej architektúry) za publikáciu: KALAJI, Mohamed Hazem - RAČKOVÁ, Lýdia - PAGANOVÁ, Viera - SWOCZYNA, Tatiana - RUSINOWSKI, Szymon - SITKO, Krzysztof. Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? In Environmental and experimental botany. ISSN 0098-8472, 2018, vol. 152, s. 149-157. - 31 SCI citácií v roku 2020 <https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2017.11.001>

prof. Ing. Ľuboš Jurík, PhD. a Ing. Tatiana Kaletová, PhD. (Ústav krajinného inžinierstva) za publikáciu: JURÍK, Ľuboš - ZELEŇÁKOVÁ, Martina - KALETOVÁ, Tatiana - ARIFJANOV, Aybek M. Small water reservoirs: sources of water for irrigation. In Water resources in Slovakia. Part 1. 1st ed. 392 s. ISBN 978-3-319-92852-4. . Cham : Springer, 2019, s. 115-131. - 17 SCI citácií v roku 2020 <https://doi.org/10.1007/698_2018_301>

Ocenenia odovzdal dekan prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. v piatok 12.11.2021 na dekanáte fakulty.

Ísť späť