Dekan fakulty ocenil výnimočných študentov

napísal

Autor: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Pri príležitosti Dňa študentov ocenil prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., dekan FZKI dňa 18.11.2019 výnimočných študentov Fakulty záhradníctva  a krajinného inžinierstva, ktorí okrem výborných študijných výsledkov vynikajú aj v iných oblastiach.

V bakalárskom stupni štúdia boli ocenené Anna Kulperová a Andrea Zajacová, ktoré patria medzi najlepšie študentky v 4. ročníku študijného programu Krajinná  a záhradná architektúra. Ich výstupy z predmetu Ateliér parkovej tvorby boli najlepšie po obsahovej aj grafickej stránke a budú využité aj ako názorné ilustrácie v pripravovanej študijnej literatúre. Aktívne sa zapájajú do mimoškolských akcií. Boli súčasťou tímu tohtoročnej celoslovenskej súťaže Pre vodu, kde riešili projekt "MYZONE - TRANSFORMÁCIA VEREJNÉHO PRIESTORU" na základe požiadaviek mesta Nové Zámky a získali 2. miesto. Zapojili sa aj do vznikajúceho fakultného súťažného tímu doktorandov a študentov v súťaži LE:NOTRE Student Competition "Cross-Border Landscapes", kde budú riešiť komplexný návrh pohraničnej krajiny medzi Slovenskom, Rakúskom a Maďarskom. Zuzana Špuntová je študentkou 3. ročníka v študijnom programe Krajinné inžinierstvo. Aktívne sa zapája do vedeckovýskumnej činnosti v oblasti riešenia problematiky odpadového hospodárstva. Sama iniciovala a koordinuje projekt komunitného kompostovania na internátoch SPU, ktorý propaguje aj prostredníctvom webovej stránky projektu. Vďaka jej početným informačným a osvetovým aktivitám sa do projektu za prvý mesiac zapojilo vyše 140 študentov. SPU sa tak stala prvou univerzitou v SR, ktorá spustila komunitné kompostovanie pre študentov ubytovaných na internátoch. Podieľa sa aj na mimoškolských aktivitách súvisiacich so životom na fakulte.

Richard Brišák je aktívny člen folklórneho univerzitného súboru Zobor a úspešne reprezentuje fakultu a univerzitu na kultúrno-spoločenských podujatiach.

V druhom stupni štúdia dekan ocenil Bc. Davida Dežerického študenta 2. ročníka v študijnom programe Krajinné inžinierstvo. Aktívne sa zaujíma o problematiku študijného odboru. Zapája sa do činnosti v oblasti mapovania, geoinformačných technológií a zberu a spracovania priestorových dát, nielen pre potreby štúdia ale aj praxe. Reprezentoval fakultu na Letnej škole mapovania HERE v poľskom meste Gdansk, kde preukázal nadobudnuté odborné vedomosti. Podieľa sa na rôznych mimoškolských aktivitách súvisiacich so životom na fakulte (DOD, Vítanie prvákov).

Bc. Paula Hoppanová študuje v 2. ročníku v študijnom programe Záhradná a krajinná architektúra. Patrí k zodpovedným a svedomitým študentom s aktívnym prístupom k študijným povinnostiam. Vyniká grafickým prejavom, ktorý uplatňuje aj v mimoškolských aktivitách spojených so životom na fakulte ako sú zapojenie sa do súťaže o návrh dizajnu fakultnej mikiny pre študentskú radu FZKI alebo súťaže na návrh vínnej etikety pre SPU. Zúčastnila sa medzinárodného workshopu na ČZU Praha na tému „Zeleň v Kampusu Dejvice“ a s posterom Urban Agriculture sa zúčastnila Landscape Forum 2019 v Taliansku.

Bc. Júlia Bedrichová študuje v 1. ročníku v študijnom programe Záhradníctvo. Samostatnosť, detailný záujem o problematiku štúdia, ako aj tvorivosť a vlastné návrhy v rámci metodických postupov prejavila aj pri písaní záverečnej práce. Túto, pod názvom „Fyziologické a kvantitatívne parametre osiva bazalky dopestovaného v podmienkach Slovenskej republiky“, úspešne obhájila aj na ŠVK, FZKI, SPU v NITRE, 2019, kde získala 1. miesto vo svojej kategórii. Patrí k zodpovedným a svedomitým študentom s aktívnym prístupom k študijným povinnostiam.

Bc. Jozef Porvazník je študentom 2. ročníka v študijnom programe Biotechnika parkových a krajinných úprav. Patrí k zodpovedným a svedomitým študentom s aktívnym prístupom k študijným i mimoštudijným povinnostiam. Prejavuje sa príkladnou kolegialitou, uplatňuje svoje manažérske schopnosti a zodpovednosť, čo využil aj počas realizácie Interaktívnej experimentálnej záhrady na FZKI SPU v Nitre.

Ocenenou doktorandkou je Mgr. Adriana Maťová  študentka 2. ročníka v študijnom programe Záhradníctvo. Študijné povinnosti vyplývajúce zo študijného plánu si plní svedomite a cieľavedome. Aktívne sa zúčastňuje konferencií a seminárov na domácej pôde, napr. Konferencia doktorandov s medzinárodnou účasťou v roku 2018, aj v roku 2019 (získala 1. miesto), v roku 2019 ako aktívny člen organizačného výboru Vedeckej konferencii doktorandov s medzinárodnou účasťou pri príležitosti Týždňa vedy a techniky na Slovensku, Vedy mladých, Bezpečnosť potravín. Zúčastnila sa na organizácii univerzitných aktivít ako Víno SPU, Dni kariéry. Participovala na príprave Dňa otvorených dverí FZKI 2019, Vítanie prvákov FZKI, zúčastnila sa Hackathonu - Stratégie znižovania odpadu v domácnostiach SR. Je členkou riešiteľského kolektívu projektu VEGA na FZKI SPU a na projekte KEGA na KCH FBP SPU, a pripravovaných projektov VEGA, KEGA a APVV. Dôkazom jej húževnatosti a vytrvalosti vo vykonaní vedeckej práce sú uverejnené 2 publikácie v časopisoch registrovaných v SCOPUS-e, v ktorých je prvou autorkou.

Oceneným študentom gratulujeme!

Späť