Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZKI SPU v Nitre (funkčné obdobie 2018 - 2022)

napísal

Akademický senát FZKI SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 22.04.2022 vyhlásil doplňujúce voľby do študentskej časti AKADEMICKÉHO SENÁTU FZKI SPU v Nitre na funkčné obdobie 2018 – 2022 na deň 17.6.2022, náhradný termín na 1.7.2022.

Organizačné zabezpečenie sa riadi znením Zásad volieb do AS FZKI SPU v Nitre.

Pre voľby do AS FZKI SPU sa zriaďuje fakultná študentská volebná komisia (FŠVK). Päťčlenná FŠVK má dvoch zástupcov akademickej obce I. stupňa štúdia, dvoch zástupcov akademickej obce II. stupňa štúdia a jedného zástupcu akademickej obce III. stupňa štúdia. FŠVK si zo svojich členov zvolí tajným hlasovaním predsedu, ktorý vedie komisiu a zodpovedá za jej činnosť.

Do študentskej časti AS FZKI SPU v Nitre sa volí 1 člen za AO študentov.

Volebnému kolu predchádza „návrhové kolo“.

Právo navrhovať kandidáta na člena AS FZKI SPU v Nitre za študentskú časť AO fakulty má ktorýkoľvek člen študentskej časti AO fakulty, a to z členov študentskej časti fakulty. Člen študentskej časti AO fakulty môže navrhnúť najviac piatich (5) kandidátov. (Upozornenie: Ak sa navrhovateľ rozhodne pre menej, prípadne iba jedného kandidáta, nie je nutné navrhovať piatich kandidátov.).

Návrhové kolo:
Začiatok návrhového kola: 6.6.2022 o 07:30
Koniec návrhového kola: 8.6.2022 o 23:59

Navrhovanie kandidátov elektronicky prebieha v UIS v module e-Voľby. Každému členovi AO príde do jeho univerzitnej mailovej schránky informačný mail s priamym linkom na aplikáciu v UIS „Portál voliča“, v ktorej má volič možnosť vyhľadať a následne potvrdiť navrhnutého kandidáta do AS FZKI SPU v Nitre za AO študentov. Potvrdenie navrhnutého kandidáta je proces nevratný!

Po ukončení návrhového kola FŠVK e-mailom osloví navrhnuté osoby, či prijímajú kandidatúru. Navrhovaný sa ku kandidatúre vyjadrí do troch (3) dní od oslovenia. V prípade, ak sa navrhovaný v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za odmietnutie kandidatúry.

FŠVK vypracuje zoznam kandidátov do AS SPU v Nitre, ktorí svoju kandidatúru potvrdili, a najneskôr 24 hodín pred začiatkom volieb zabezpečí zverejnenie tohto zoznamu kandidátov na webovej stránke fakulty.

Zoznam kandidátov (aktualizované 15.06.2022):

- Dežerický Dávid, Ing.

- Grešo Peter

- Horváthová Jessica Kitti

- Pipíšková Petra, Ing.

Priebeh elektronických volieb a vyhodnotenie výsledkov volieb upravujú Zásady volieb do AS FZKI SPU v Nitre.

Výsledky volieb:

Voľby sa konali 17.06.2022, hlasovanie prebehlo elektronicky v prostredí UIS.

Účasť vo voľbách bola 6,09%.

Všetci vyššie uvedení kandidáti získali rovnaký počet hlasov - 5 hlasov.

Výsledok volieb, v zmysle Zásad volieb do AS FZKI, bol rozhodnutý žrebovaním:

1. Grešo Peter

2. Pipíšková Petra, Ing.

3. Dežerický Dávid, Ing.

4. Horváthová Jessica Kitti

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť