FZKI zvyšuje kvalitu vzdelávania na odborných stredných školách

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Barbora Čakovská, PhD.

Na Katedre ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre a v obci Viničky od 11. do 14. marca prebiehajú kurzy zamerané na ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo.

Realizujú sa v rámci prvých dvoch letných škôl z plánovaných štyroch, overovanými v rámci projektu s názvom Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (ITMS2014+: 312011D609). Ich cieľom je zvýšiť kvalitu celoživotného vzdelávania prostredníctvom prepojenia informácií s dôrazom na rozvoj kĺúčových kompetencií a na prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Účelom je prepojiť frekventantov zo stredných a vysokých škôl s odborníkmi z praxe, organizáciami, profesijnými združeniami a komorami, súvisiacimi so študijným odborom záhradníctvo, krajinárstvo a krajinná a záhradná architektúra.

Kurz Ovocinárstvo vedie doc. Ján Mezey a doc. Oleg Paulen, prebieha na pôde SPU. Okrem študentov SPU sa na ňom zúčastňujú aj študenti zo stredných škôl v Piešťanoch a Modre.

Druhý kurz - Vinohradníctvo a vinárstvo, sa koná v Tokajskej oblasti v obci Viničky pod vedením doc. Štefana Ailera a Ing. Eduarda Pintéra, PhD., v spolupráci zo strednými školami v Piešťanoch, Modre a v Košiciach (pracovisko-Viničky).

Viac info na: http://www.fzki.uniag.sk/sk/czv-fzki/

Späť