Realizácia praktických cvičení z predmetov: TVORBA V SADOVNÍCKOM KVETINÁRSTVE a INTERIÉROVÉ RASTLINY

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Viera Šajbidorová, PhD., Ing. Dagmar Hillová, PhD.

Druhý septembrový týždeň (11.9 -14.9. 2017) sa uskutočnia praktické cvičenia pre študentov 3. ročníka študijného programu Záhradná a krajinná architektúra pod vedením odborných asistentov Katedry biotechniky zelene (Ing. Dagmar Hillová, PhD., Ing. Viera Šajbidorová, PhD., Ing. Marcel Raček, PhD.) a technických pracovníkov (Ing. Jana Černá, PhD.)

Praktické cvičenia sú prioritne zamerané na založenie ´INTERAKTÍVNEJ  EXPERIMENTÁLNEJ  ZÁHRADY´ v areáli PA FZKI SPU v Nitre na Tulipánovej ulici a rekonštrukciu zbierky interiérových rastlín.

´INTERAKTÍVNA EXPERIMENTÁLNA ZÁHRADA´ predstavuje pre študentov praktickú platformu výučby predmetov na KBZ s cieľom získania záhradno-architektonických zručností a skúseností, osvojenia si pracovných a manažérskych zručností a návykov a aplikovania vlastných schopností a nápadov.

Realizácia ´INTERAKTÍVNEJ  EXPERIMENTÁLNEJ  ZÁHRADY´ prebieha postupne od zimného semestra akademického roku 2016/2017 s nasledovnými aktivitami:

  • spracovanie štúdií a technických výkresov
  • prípravné práce k realizácii (terénne úpravy, vytyčovanie chodníkov, príprava pôdnych podmienok)
  • produkcia rastlinného materiálu
  • inštalácia záhonových obrúb
  • založenie štrkových chodníkov
  • inštalácia zavlažovacieho systému
  • výsadba rastlinného materiálu

´INTERAKTÍVNA EXPERIMENTÁLNA ZÁHRADA´  je realizovaná v rámci projektu KEGA 035SPU-4/2016, s finančnou podporou VPP Kolíňany, s materiálnou podporou firmy Envi-Geos Nitra, Kompostáreň – NKS Nitra – Krškany a firmy Plantago.

Späť