XXII. medzinárodná konferencia ENVIRO Nitra 2017

vložil: Miloslav Mucha

Autor: Ing. Martin Pikalík, PhD.

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Vás pozývajú na:

XXII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU

ENVIRO NITRA 2017

Kedy:  04. – 06. október 2017

Kde: Horský hotel AKADEMIK – Račkova dolina

Garant konferencie:

 • doc. Ing. Klaudia Halászová, PhD. – dekanka Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre
 • Prof. Krzysztof Gawroński, PhD, DSc. – dekan Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji - Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Cieľ konferencie:

Prezentácia vedecko-výskumných aktivít zúčastnených univerzít a vedecko-výskumných inštitúcií prioritne zameraných na oblasti výskumu:

 • vodné hospodárstvo krajiny,
 • ochrana a tvorba krajiny,
 • klimatické zmeny,
 • odpadové hospodárstvo,
 • pozemkové úpravy,
 • geo-priestorové informácie – aplikácie v krajinárstve

Pokyny k príspevku:

Názov príspevku k prislúchajúcej oblasti konferencie je potrebné zaslať do 31.7.2017 na adresu petra.cerna@uniag.sk

Zborník príspevkov nebude publikovaný, bude publikovaný iba zborník abstraktov.

Účastník si vyberie oblasť zaradenia vedeckého článku:

 • Vodné hospodárstvo krajiny
 • Ochrana a tvorba krajiny
 • Klimatické zmeny
 • Odpadové hospodárstvo
 • Pozemkové úpravy
 • Geo-priestorové informácie aplikácie v krajinárstve

Ubytovanie:

Ubytovanie je zabezpečené v Horskom hoteli Akademik v termíne 04. - 06. november 2017 (2 noci). www.hotelakademik.sk

Poplatky:

Účastnícky poplatok  100,-

Účastnícky poplatok zahŕňa:

 • občerstvenie počas konferencie
 • náklady na prenájom sály
 • organizačné náklady na konferenciu
 • vydanie zborníka abstraktov a ubytovanie

Účastnícky poplatok je potrebné uhradiť do 31.7.2017.

Úhrada poplatku

Účastník zo Slovenska: 100 EUR
Majiteľ účtu: SPU Nitra, Tr. A. Hlinku č.2, IČO 00397482
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu:  7000066247/8180
IBAN: SK4081800000007000066247
Variabilný symbol: 104120
Účel platby: vložné Enviro Nitra 2015
V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko a číslo 04121.

Účastník zo zahraničia: 100 EUR
Adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 2, 949 76 Nitra
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
Číslo účtu:  7000066247/8180
IBAN: SK4081800000007000066247
BIC/SWIFT: SPSRSKBA
Variabilný symbol: 104120
V správe pre prijímateľa uveďte svoje meno, priezvisko a číslo 04121.

Späť