Kurz environmentálneho manažmentu

napísal

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Environmentálne aspekty podnikania – príležitosť pre pripravených

Faktory ovplyvňujúce zmenu výrobného programu z dôvodu environmentálnych vplyvov

Termín konania: 18.11. 2019 – 22.11.2019 a 25.11.2019 – 29.11.2019

Miesto konania: Katedra krajinného plánovania a pozemkových úprav, Hospodárska 7, Nitra

Organizačné zabezpečenie: OZ PREDIC a doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD. / lenka.lackoova@gmail.com

Kurz je zameraný na analýzu nastupujúcich environmentálnych trendov vo svetovej ekonomike - Zero Waste Management, Circular Economy, ich vplyv na európsku a národnú legislatívu z pohľadu odpadov a odpadového hospodárstva, (zákon o odpadoch), dopadov na podnikateľské prostredie (environmentálny manažment ISO 14001) a z toho vyplývajúcich hrozieb a príležitostí s dôrazom na malé a stredné podniky v segmente spracovania plastov.

Cieľom modulu pre cieľovú skupinu mladých ľudí do 25 rokov je motivovať a pripraviť frekventantov k uplatneniu sa v nových (legislatívnych) podmienkach vyplývajúcich z nastupujúcich environmentálnych trendov a pre cieľovú skupinu zamestnancov udržanie ohrozených pracovných pozícií prostredníctvom rozšírenia kvalifikácie.

Spôsobilosť frekventanta/účastníka po ukončení vzdelávania:
Rozšírenie vzdelania o oblasť environmentálnych aspektov a tým zvýšenie možnosti uplatnenia sa v sektore, na ktorý má dopad environmentálna legislatíva.

Metóda – Vzdelávací modul bude realizovaný formou prednášok.

Konzultačné hodiny – nad rámec vyučovacích hodín bude v rámci kurzu otvorených 20 konzultačných hodín.

Kurz environmentálneho manažmentu

Späť