Nové „Európske“ možnosti pre našich absolventov!

napísal

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Upravila: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.

Európsky monitorovací komitét FEANI rozhodol o zaradení Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre do Indexu FEANI. Je to doklad o kvalite absolventa technickej univerzity pre zahraničné firmy. Uvedeným faktom sa otvára možnosť pre absolventov fakulty s minimálne dvojročnou praxou a znalosťou svetového jazyka na úrovni štátnej skúšky uchádzať sa o titul európsky inžinier. Euroinžinier, skrátene EUR ING, označuje európsky ekvivalent technického vysokoškolského vzdelania, podporeného zodpovedajúcou praxou a morálnymi hodnotami jeho nositeľa. Znamená garanciu odbornej a spoločenskej kvality inžiniera Európy. Titul EUR ING, je potvrdením profesijnej zdatnosti aj tých slovenských inžinierov, ktorí sa uchádzajú o zamestnanie v inej krajine (aj mimo Európy), než v ktorej absolvovali vysokoškolské štúdium. Certifikát EUR ING vyriešil problém vzájomného uznávania profesijnej kvalifikácie a umožňuje neobmedzenú mobilitu inžinierov v Európe a vo svete. Titul môže absolventom pomôcť pri výbere zamestnania v štátoch Európskej únie, a tiež k dynamickému kariérnemu rastu. Európske firmy zverejňujú počet svojich EUROINŽINIEROV, ako doklad kvality managementu firmy a jeho schopnosti úsilia uplatniť sa na trhu a pri propagácií svojich výrobkov. Titul EUR ING sa môže oficiálne uvádzať za menom. Udelenie titulu nevyžaduje dodatočné skúšky žiadneho druhu. Zväz slovenských vedeckotechnických spoločností zriadil Slovenský národný komitét FEANI (SNKF), prostredníctvom ktorého, má Slovensko zastúpenie vo FEANI a zabezpečuje slovenským technickým inžinierom možnosť uchádzať sa o titul EUR ING na základe uznania rovnocennej kvality výchovného procesu inžinierov na slovenských technických univerzitách v porovnaní s európskymi univerzitami.

K žiadosti o udelenie titulu EUR ING sa prikladá:

- kópia maturitného vysvedčenia

- kópia inžinierskeho diplomu získaného na akreditovanej technickej univerzite overená notárom

- doklad potvrdzujúci, že žiadateľ vykonával prax vo svojom odbore najmenej 2 roky

- doklad o jazykovej skúške z jazyka anglického, francúzskeho alebo nemeckého, alebo potvrdenie o práci v zahraničí, kde sa jeden z uvedených jazykov používa

- vyplnený formulár k inžinierskej praxi (https://www.feani.org/feani/eur-ing-title/who-can-and-how-apply-eur-ing-title)

- po schválení žiadosti na SNKF je uchádzač vyzvaný uhradiť poplatok na schvaľovacie a administratívne konanie na Slovensku a v Bruseli vo výške 400 eur.

- Všeobecné podmienky udelenia titulu podrobnejšie

Späť