Obhajoby dizertačných prác zo študijného programu Krajinná a záhradná architektúra - 25.06.2024

napísal

10:00 h obhajoba dizertačnej práce Ing. Denisa Becheru, doktoranda dennej formy štúdia na Ústave krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre.

Názov dizertačnej práce: "Hodnotenie vhodnosti druhovej skladby drevín pre funkčné kategórie plôch zelene v podmienkach slovenského vidieka"

Miesto konania obhajoby: Ústav krajinnej architektúry, cvičebňa TD-12, Tulipánová7, Nitra

obhajoba dizertačnej práce Ing. Denisa Becheru, doktoranda dennej formy štúdia na Ústave krajinnej architektúry FZKI SPU v Nitre

Ísť späť