Ocenenie mimoriadnych študentov - 2023

napísal

Pri príležitosti 17. novembra - Medzinárodného dňa študentstva vedenie fakulty ocenilo študentov, ktorí sa svojimi mimoriadnymi aktivitami zaslúžili o rozvoj dobrého mena fakulty.

Viktória Koščáková – 3. roč. ABc
Má mimoriadne aktívny prístup ku študijným povinnostiam a je angažovaná aj v nepovinných aktivitách, ktoré zmysluplne využíva k sebarozvoju ako napr. aktívna účasť na workshopoch organizovaných univerzitou: Zelené inovácie, Design Thinking. Zúčastňuje sa aktivít organizovaných Kreatívnym centrom SPU. V minulom akademickom roku absolvovala zahraničnú mobilitu - 4-mesačný študijný pobyt vo Varšave

Samuel Rozkoš - 1. roč. ARI
Je zodpovedným a pracovitým študentom a má aktívny prístup a nadštandardné mimoškolské odborné aktivity, ktoré sú prepojené s profilom absolventa. Ako mimoriadnu aktivitu vyzdvihujeme opakované zorganizovanie úspešného týždenného študentského workshopu, zameraného na obnovu historického mlyna vo Fulianke, ktorého sa zúčastnili študenti študijného programu krajinná a záhradná architektúra a pedagógovia Ústavu krajinnej architektúry.

Adam Marek - 2. roč. KBc
Venuje sa aktívne umeleckej činnosti – folklóru. Zúčastnil sa Celoštátnej postupovej súťaži sólistov tanečníkov Šaffova ostroha s umiestnením v zlatom pásme. Na pozvanie Veľvyslankyne SR v Kanade Viery Grigovej sa zúčastnil na pobyte v Kanade, kde vystúpili pre zahraničných Slovákov. Už takmer rok je členom Folklórneho súboru Zobor. Preto sa aktívne zapája do univerzitných kultúrnych podujatí a organizačne pomáhal aj s organizáciou na festivale Akademická Nitra.

Petra Turanovičová - 1. roč. KII
Už 6 rokov sa venuje zatiaľ pomerne netradičnému športu Air Power Athletics – vzdušnej akrobacii a vzdušnej gymnastike. Pôsobí v nitrianskom štúdiu FlyZone. Na minuloročných majstrovstvách Slovenska, ktoré sa konali v Trenčíne, v kategória Aerial Silks woman amateur B získala 1. miesto. Tohto roku opäť získala 1. miesto v disciplíne Aerial Silk na Aerial Flow Cupe. V súčasnosti sa venuje aj trénerskej činnosti v tomto športe.

Katarína Cisariková, Marek Bištura a kolektív študentov prvého ročníka inžinierskeho stupňa programu záhradníctvo.
V priebehu roka 2023 participovali na budovaní moderného ovocného sadu v priestoroch BZ SPU v Nitre. Konkrétne realizovali budovanie drôtenky a inštalácie závlahového systému na ploche budúcej intenzívnej výsadby ovocných drevín o rozlohe 8000 m2. Celkovo ide o veľmi aktívnych študentov so záujmom o zvolený odbor, ktorí týmito činnosťami získali cenne skúsenosti do praxe.

Alex Tomáško - 2. roč. ZHI
Má seriózny záujem o odbor záhradníctvo. Zanietene a samostatne rieši experimenty svojej diplomovej práce, z pohľadu spracovania biologického materiálu, ošetrovania, analýz a vyhodnocovania výsledkov. Vďaka jeho aktivite bude možné v jeho diplomovej práci publikovať dvojročné výsledky spracované jednotnou, reprodukovateľnou metodikou.

Tomáš Cseri (ABc), Lenka Dobošová (KBc) a Katarína Hadačová (ZBc)
Ocenenie za najlepší celoštudijný priemer za bakalárske štúdium.

Ísť späť