Prof. Ing. Dušan Igaz, PhD. bude dekanom FZKI vo funkčnom období 2022 - 2026

napísal

Na našej fakulte sa 4. mája 2022 uskutočnili voľby kandidáta na dekana FZKI na funkčné obdobie 2022 - 2026.

Akademickým senátom fakulty bol zvolený prof. Ing. Dušan Igaz, PhD., vo voľbách získal 14 hlasov od 14 prítomných členov AS FZKI.

Ísť späť