Voľby do AS FZKI na funkčné obdobie 2022 – 2026

napísal

Akademický senát FZKI SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 22.04.2022 vyhlásil riadne voľby do AS FZKI na nové funkčné obdobie 2022 – 2026 pre zamestnaneckú a študentskú časť Akademickej obce FZKI na 12.10.2022 v prípade opakovania volieb na 25.10.2022.

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD.

Organizačné zabezpečenie sa riadi znením Zásad volieb do AS FZKI SPU v Nitre.

Pre voľby do AS FZKI sa zriaďuje fakultná zamestnanecká volebná komisia (FZVK) a fakultná študentská volebná komisia (FŠVK).

-- aktualizácia 20.09.2022 --

FZVK:

FŠVK:

-- aktualizácia 22.09.2022 --

Organizačné zabezpečenie elektronických volieb do AS FZKI na funkčné obdobie 2022 – 2026

Termín konania volieb: 12.10.2022 (streda)
Dĺžka konania volieb: 07:30 – 15:30 hod.
Forma volieb: elektronická (UIS)

Organizačné zabezpečenie sa riadi znením Zásad volieb do AS FZKI SPU v Nitre.

Člen AS FZKI môže byť súčasne členom AS SPU a člen AS SPU môže byť členom AS FZKI.

Volebnému kolu predchádza návrhové kolo.

Návrhové i volebné kolo organizačne zabezpečujú volebné komisie - FZVK a FŠVK.

Návrhové kolo

Začiatok návrhového kola: 28.09.2022 (streda) o 07:30
Koniec návrhového kola: 03.10.2022 (pondelok) o 15:30
Forma návrhového kola: elektronická

Navrhovanie kandidátov elektronicky prebieha v UIS v module e-Agenda, Portál voliča.

Navrhovať kandidátov môžu iba jednotlivci.

Člen zamestnaneckej časti AO fakulty môže navrhnúť najviac desiatich (10) kandidátov zamestnaneckej časti AO, a to z členov zamestnaneckej časti AO fakulty.

Člen študentskej časti AO fakulty môže navrhnúť najviac piatich (5) kandidátov študentskej časti AO fakulty, a to z členov študentskej časti AO fakulty.

Kandidát do AS FZKI môže byť súčasne navrhnutý na kandidáta do AS SPU.

V návrhovom kole príde každému členovi príslušnej časti AO do jeho univerzitnej mailovej schránky informačný e-mail s priamym odkazom na modul „Portál voliča“ v UIS, kde má možnosť v zozname zamestnancov FZKI (resp. v zozname študentov FZKI), ktorí sú oprávnení byť volení do AS FZKI, vyhľadať a následne potvrdiť ním navrhovanú osobu na kandidáta do AS FZKI za príslušnú AO. Potvrdenie navrhnutého kandidáta je proces nevratný!

Po ukončení návrhového kola príslušná volebná komisia e-mailom osloví všetky navrhnuté osoby, ktoré spĺňajú podmienky, či prijímajú kandidatúru. Navrhovaný sa ku kandidatúre vyjadrí do troch (3) dní od oslovenia. V prípade, že sa navrhovaný v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za odmietnutie kandidatúry.

Volebné kolo

Príslušná volebná komisia vypracuje zoznam kandidátov do AS FZKI, ktorí svoju kandidatúru potvrdili a najneskôr 24 hodín pred začiatkom volieb zabezpečí zverejnenie tohto zoznamu kandidátov na webovej stránke fakulty.

Vo volebnom kole každý člen príslušnej časti AO obdrží prostredníctvom univerzitnej mailovej schránky informačný e-mail s priamym odkazom na modul „Portál voliča“ v UIS, kde výberom (označením) určeného počtu kandidátov vykoná tajnú voľbu členov AS FZKI za túto časť AO. Potvrdenie voľby členov AS FZKI je proces nevratný!

--

Priebeh:

22. 04. 2022 - Vyhlásenie volieb

28. 09. 2022 - Začiatok podávania návrhov na kandidátov (po prihlásení do UIS v module e-Agenda, Portál voliča)

03. 10. 2022 - Koniec podávania návrhov na kandidátov

07. 10. 2022 - Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu navrhnutých kandidátov - do AS FZKI a AS SPU za zamestnaneckú časť AO FZKI (po prihlásení do UIS v module e-Agenda, Portál voliča). Lehota na vyjadrenie - 3 dni (do 07.10.2022 23:59h)

08. 10. 2022 - Vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu navrhnutých kandidátov - do AS FZKI a AS SPU za študentskú časť AO FZKI (po prihlásení do UIS v module e-Agenda, Portál voliča). Lehota na vyjadrenie - 3 dni (do 08.10.2022 12:00h)

10. 10. 2022 - Zverejnenie mien kandidátov

12. 10. 2022 - Volebné kolo -- Aktualizácia: Posun hlasovania pre voľby do AS SPU (pre študentskú aj zamestnaneckú časť)12.10.2022 10:00 - 23:59hod. --

--

-- aktualizácia 10.10.2022 --

Kandidáti - voľby do AS SPU v Nitre (zamestnanecká časť AO FZKI)

Andrejiová Alena, doc. Ing., PhD.
Černá Jana, Ing., PhD.
Čibik Miroslav, Ing., PhD.
Čimo Ján, doc. Ing., PhD.
Golian Marcel, Ing., PhD.
Lackóová Lenka, doc. Ing., PhD.
Moravčík Ľuboš, doc. Ing., PhD.
Muchová Zlatica, prof. Ing., PhD.

Kandidáti - voľby do AS SPU v Nitre (študentská časť AO FZKI)

Dežerický Dávid, Ing.
Gergeľ Maroš
Pipíšková Petra, Ing.

Kandidáti - voľby do AS FZKI (zamestnanecká časť AO FZKI)

Bakay Ladislav, Ing., PhD.
Bárek Viliam, prof. Ing., CSc.
Báreková Anna, Ing., PhD.
Bihuňová Mária, Ing., PhD.
Candráková Kristína, Ing., PhD.
Černá Jana, Ing., PhD.
Čibik Miroslav, Ing., PhD.
Čimo Ján, doc. Ing., PhD.
Čimová Lenka, Ing., PhD.
Golian Marcel, Ing., PhD.
Lackóová Lenka, doc. Ing., PhD.
Magdziaková Magdaléna, Mgr.
Mezeyová Ivana, doc. Ing., PhD.
Moravčík Ľuboš, doc. Ing., PhD.
Mucha Miloslav, Ing.
Muchová Zlatica, prof. Ing., PhD.
Novotná Beáta, Ing., PhD.
Šinka Karol, Ing., PhD.
Šlosár Miroslav, doc. Ing., PhD.
Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD.
Tóth Attila, doc. Ing., PhD.

Kandidáti - voľby do AS FZKI (študentská časť AO FZKI)

Bóriková Katarína
Dežerický Dávid, Ing.
Gergeľ Maroš
Hronec Samuel
Pipíšková Petra, Ing.

Predbežné výsledky

-- aktualizácia 13.10.2022 --

Voľby do AS SPU v Nitre (zamestnanecká časť AO FZKI):

1. Muchová Zlatica, prof. Ing., PhD. – ÚKI FZKI 29 hlasov
2. Andrejiová Alena, doc. Ing., PhD. – ÚZ FZKI 21 hlasov
3. Moravčík Ľuboš, doc. Ing., PhD. – ÚKA FZKI 16 hlasov
4. Černá Jana, Ing., PhD. – ÚKA FZKI 12 hlasov
5. Golian Marcel, Ing., PhD. – ÚZ FZKI 11 hlasov
6. Lackóová Lenka, doc. Ing., PhD. – ÚKI FZKI 10 hlasov
7. Čimo Ján, doc. Ing., PhD. – ÚKI FZKI 9 hlasov
8. Čibik Miroslav, Ing., PhD. – ÚKA FZKI 4 hlasy

Voľby do AS SPU v Nitre (študentská časť AO FZKI):

1. Gergeľ Maroš – FZKI B-ABC14 den [sem 5, roč 3] 36 hlasov
2. Pipíšková Petra, Ing. – FZKI D-KID den [roč 3] 29 hlasov
3. Dežerický Dávid, Ing. – FZKI D-KID den [roč 3] 20 hlasov

Voľby do AS FZKI v Nitre (zamestnanecká časť AO FZKI):

1. Muchová Zlatica, prof. Ing., PhD. – ÚKI FZKI 34 hlasov
2. Mucha Miloslav, Ing. – DFZKI FZKI 30 hlasov
3. Bárek Viliam, prof. Ing., CSc. – ÚKI FZKI 23 hlasov
4. Mezeyová Ivana, doc. Ing., PhD. – ÚZ FZKI 22 hlasov
5. Tátošová Lucia, doc. Ing., PhD. – ÚKI FZKI 21 hlasov
6. Golian Marcel, Ing., PhD. – ÚZ FZKI 20 hlasov
7. Čimo Ján, doc. Ing., PhD. – ÚKI FZKI 19 hlasov
8.-9. Bihuňová Mária, Ing., PhD. – ÚKA FZKI 18 hlasov
8.-9. Černá Jana, Ing., PhD. – ÚKA FZKI 18 hlasov
10. Tóth Attila, doc. Ing., PhD. – ÚKA FZKI, KPTC R R 17 hlasov
11. Moravčík Ľuboš, doc. Ing., PhD. – ÚKA FZKI 15 hlasov
12. Báreková Anna, Ing., PhD. – ÚKI FZKI 14 hlasov
13. Šinka Karol, Ing., PhD. – ÚKI FZKI 14 hlasov
14. Novotná Beáta, Ing., PhD. – ÚKI FZKI 13 hlasov
15. Šlosár Miroslav, doc. Ing., PhD. – ÚZ FZKI 13 hlasov
16. Čibik Miroslav, Ing., PhD. – ÚKA FZKI 12 hlasov
17. Bakay Ladislav, Ing., PhD. – ÚKA FZKI 11 hlasov
18. Lackóová Lenka, doc. Ing., PhD. – ÚKI FZKI 10 hlasov
19. Candráková Kristína, Ing., PhD. – DFZKI FZKI 10 hlasov
20. Čimová Lenka, Ing., PhD. – DFZKI FZKI, PZA 8 hlasov
21. Magdziaková Magdaléna, Mgr. – DFZKI FZKI 6 hlasov

pozn: poradie náhradníkov s rovnakým počtom hlasov určila FZVK žrebovaním

Voľby do AS FZKI v Nitre (študentská časť AO FZKI):

1. Gergeľ Maroš – FZKI B-ABC14 den [sem 5, roč 3] 26 hlasov
2. Pipíšková Petra, Ing. – FZKI D-KID den [roč 3] 22 hlasov
3. Hronec Samuel – FZKI B-ZBC den [sem 3, roč 2] 21 hlasov
4. Dežerický Dávid, Ing. – FZKI D-KID den [roč 3] 19 hlasov
5. Bóriková Katarína – FZKI B-ABC14 den [sem 1, roč 1] 13 hlasov

Ísť späť