Voľby do AS FZKI na funkčné obdobie 2022 – 2026

napísal

Akademický senát FZKI SPU v Nitre na svojom zasadnutí dňa 22.04.2022 vyhlásil riadne voľby do AS FZKI na nové funkčné obdobie 2022 – 2026 pre zamestnaneckú a študentskú časť Akademickej obce FZKI na 12.10.2022 v prípade opakovania volieb na 25.10.2022.

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD.

Organizačné zabezpečenie sa riadi znením Zásad volieb do AS FZKI SPU v Nitre.

Pre voľby do AS FZKI sa zriaďuje fakultná zamestnanecká volebná komisia (FZVK) a fakultná študentská volebná komisia (FŠVK).

-- aktualizácia 20.09.2022 --

FZVK:

FŠVK:

-- aktualizácia 22.09.2022 --

Organizačné zabezpečenie elektronických volieb do AS FZKI na funkčné obdobie 2022 – 2026

Termín konania volieb: 12.10.2022 (streda)
Dĺžka konania volieb: 07:30 – 15:30 hod.
Forma volieb: elektronická (UIS)

Organizačné zabezpečenie sa riadi znením Zásad volieb do AS FZKI SPU v Nitre.

Člen AS FZKI môže byť súčasne členom AS SPU a člen AS SPU môže byť členom AS FZKI.

Volebnému kolu predchádza návrhové kolo.

Návrhové i volebné kolo organizačne zabezpečujú volebné komisie - FZVK a FŠVK.

Návrhové kolo

Začiatok návrhového kola: 28.09.2022 (streda) o 07:30
Koniec návrhového kola: 03.10.2022 (pondelok) o 15:30
Forma návrhového kola: elektronická

Navrhovanie kandidátov elektronicky prebieha v UIS v module e-Agenda.

Navrhovať kandidátov môžu iba jednotlivci.

Člen zamestnaneckej časti AO fakulty môže navrhnúť najviac desiatich (10) kandidátov zamestnaneckej časti AO, a to z členov zamestnaneckej časti AO fakulty.

Člen študentskej časti AO fakulty môže navrhnúť najviac piatich (5) kandidátov študentskej časti AO fakulty, a to z členov študentskej časti AO fakulty.

Kandidát do AS FZKI môže byť súčasne navrhnutý na kandidáta do AS SPU.

V návrhovom kole príde každému členovi príslušnej časti AO do jeho univerzitnej mailovej schránky informačný e-mail s priamym odkazom na modul „Portál voliča“ v UIS, kde má možnosť v zozname zamestnancov FZKI (resp. v zozname študentov FZKI), ktorí sú oprávnení byť volení do AS FZKI, vyhľadať a následne potvrdiť ním navrhovanú osobu na kandidáta do AS FZKI za príslušnú AO. Potvrdenie navrhnutého kandidáta je proces nevratný!

Po ukončení návrhového kola príslušná volebná komisia e-mailom osloví všetky navrhnuté osoby, ktoré spĺňajú podmienky, či prijímajú kandidatúru. Navrhovaný sa ku kandidatúre vyjadrí do troch (3) dní od oslovenia. V prípade, že sa navrhovaný v uvedenej lehote nevyjadrí, považuje sa to za odmietnutie kandidatúry.

Volebné kolo

Príslušná volebná komisia vypracuje zoznam kandidátov do AS FZKI, ktorí svoju kandidatúru potvrdili a najneskôr 24 hodín pred začiatkom volieb zabezpečí zverejnenie tohto zoznamu kandidátov na webovej stránke fakulty.

Vo volebnom kole každý člen príslušnej časti AO obdrží prostredníctvom univerzitnej mailovej schránky informačný e-mail s priamym odkazom na modul „Portál voliča“ v UIS, kde výberom (označením) určeného počtu kandidátov vykoná tajnú voľbu členov AS FZKI za túto časť AO. Potvrdenie voľby členov AS FZKI je proces nevratný!

Ísť späť