Zelené inovácie

napísal

Ing. Barbora Čakovská, PhD.,  Ing. Lenka Lackóová, PhD., Ing. Anna Báreková, PhD.

FZKI rozbieha projekt s nórskym partnerom a NSK.

Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre schválili žiadosť o príspevok, ktorú predložila v rámci bilaterálneho fondu - opatrenie B v oblasti PA 21 – Zelené inovácie.

Projekt je financovaný Nórskym finančným mechanizmom a spravovaný Úradom vlády SR.

Cieľom projektu je sieťovanie a zdieľanie znalostí medzi Slovenskou poľnohospodárskou univerzitou, Nitrianskym samosprávnym krajom (NSK) a Nórskym ústavom pre bioekonomiku v oblasti manažmentu odpadového hospodárstva. Hlavným cieľom projektu je aplikácia princípov obehového hospodárstva na celkové nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom (BRKO) vo vidieckych sídlach NSK. Prínosom by malo byť celkové zníženie množstva BRKO, zníženie nákladov spojených s jeho zberom a spracovaním, zníženie znečistenia ŽP a zvýšenie recyklácie živín na území NSK. Výstupom projektu bude príručka optimalizácie nakladania s BRKO v NSK. Výsledky projektu budú šírené prostredníctvom tejto príručky, ktorá bude slúžiť ako materiál pre miestnych obyvateľov, orgány štátnej správy a zainteresované strany. Výsledky budú prezentované aj na pripravovanej konferencii 9. novembra 2016 v Mojmírovciach, zverejnené na stránke fakulty (www.fzki.uniag.sk) a šírené prostredníctvom obežných mailov.

Dňa 1.1.2016 vstúpil do platnosti v SR nový zákon o odpadoch, ktorý sprísňuje podmienky nakladania s BRKO v obciach. Je zakázané skládkovať BRKO zo záhrad a parkov vrátane BRO z cintorínov. Zber záhradného (tzv. zeleného) aj kuchynského BRKO z domácností sú obce povinné v individuálnej bytovej výstavbe zabezpečiť buď formou pridelenia bionádoby alebo  kompostéra do každej domácnosti. Na Slovensku je v súčasnosti stále nedostatočne vybudovaná infraštruktúra na spracovanie BRKO (kompostárne, bioplynové stanice, ...), aj keď sa v posledných piatich rokoch zvýšili investície do výstavby takýchto zariadení hlavne v mestách a väčších obciach. Na území NSK (6 343,4 km²) sa nachádza 15 miest a 339 ostatných obcí. V týchto vidieckych sídlach žije 373 539 obyvateľov.

application/pdf letak-nakladanie-s-BRKO-v-NSK.pdf (2.9 MB)

BRKO v NSK

application/pdf prirucka_BRKO_2017_FZKI-SPU-v-Nitre.pdf (7.51 MB)

Príručka BRKO v NSK

Späť