Výzva národný štipendijný program

(Uzávierka na predkladanie žiadostí je 30. apríla 2019 do 16:00 hod.)