ARBORISTIKA V SPRÁVE A ÚDRŽBE ZELENE

Autor: Ing. Kristína Candráková, PhD.

je program ďalšieho vzdelávania garantovaný prof. Ing. Vierou Paganovou, PhD. z Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva, ktorý Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre ponúka pre pracovníkov miestnej územnej samosprávy v oblasti správy a údržby drevín. Vzdelávanie je zostavené do piatich tematických modulov.

- Biologické vlastnosti drevín
- Hodnotenie stavu stromov
- Prevádzková bezpečnosť stromov v sídlach
- Rez stromov a krov
- Ochrana stromov pri stavebnej činnosti

Absolvovanie prvého modulu Biologické vlastnosti drevín je povinnou podmienkou pre absolvovanie ľubovoľných ďalších modulov. Môžete absolvovať modul jeden i viac, záleží len na Vás. Výučba prebieha blokovo. Modul účastníci absolvujú v priebehu jedného dňa.

Poplatok jeden modul je 150 EUR.

Absolventi získajú súhrnné aktuálne poznatky a osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu (príloha vyhlášky č. 97/2010 Z. z.), ktoré sa vydáva po absolvovaní vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania, ktoré boli akreditované podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní. Kvalifikácia je evidovaná.

Termíny jednotlivých kurzov

- 06.03.2024 - Biologické vlastnosti drevín
- 12.03.2024 - Prevádzková bezpečnosť stromov v sídlach
- 13.03.2024 - Hodnotenie stavu stromov
- 19.03.2024 - Ochrana stromov pri stavebnej činnosti
- 20.03.2024 - Rez stromov a krov

Registrácia do 26.02.2024.
https://forms.office.com/e/UJaW8cGGfA

Kontakt

Bližšie informácie - kvszk@uniag.sk

Centrum programov a celoživotného vzdelávania - Ing. Kristína Candráková, PhD.- 037/ 641 5406,

Ak máte záujem o niektorý z odborných vzdelávacích programov, prosím, kontaktujte kanceláriu ďalšieho vzdelávania SPU v Nitre: kvszk@uniag.sk

Prihlasovanie na termíny: http://www.uniag.sk/sk/odborne-programy-a-kurzy/

Prihláška na vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

SPU v Nitre si vyhradzuje právo vzdelávací program neotvoriť v prípade nenaplnenia počtu 10 účastníkov.

Prečo je toto vzdelávanie dôležité

- Najviac škôd na stromoch vzniká v dôsledku ich zanedbanej alebo nevhodnej údržby.
- Rez stromov patrí do rúk kvalifikovaných odborníkov.
- Odborník nie je človek, ktorý dokáže odpíliť konár, alebo pracovať s motorovou pílou!
- Kvalifikovaný odborník pozná biológiu stromu a mechanizmy, ktoré strom využíva pre izoláciu poškodenia. Nesprávne a nevhodne vykonaným rezom sa stromy môžu trvalo poškodiť a stávajú sa nebezpečnými pre okolie.
- Opadávanie lístia a konárov zo stromu je prirodzený jav, nie je dôvodom na výrub – správnou údržbou sa tieto javy dajú zvládnuť.

Naučíme Vás a Vašich kolegov

- Ako identifikovať zmeny na strome.
- Aké prejavy signalizujú, že strom môže byť nebezpečný.
- Ako viesť prehľadnú evidenciu stromov.
- Ako kvalifikovane postupovať pri žiadosti o výrub.
- Ako ochrániť stromy pri stavebnej činnosti a výkopových prácach.
- Ako skontrolujete kvalitu dodaných prác pri zakladaní a údržbe zelene.

Celoživotné vzdelávanie Arboristika v správe a údržbe zelene je nastavené do piatich tematických modulov

1. Arboristika v správe a údržbe zelene/Biologické vlastnosti drevín (10 h)
Absolvent modulu pozná biologické vlastnosti drevín, základné funkcie ich nadzemných a podzemných orgánov, pozná plasticitu a adaptácie drevín na zmeny v prostredí. Získané poznatky dokáže aplikovať pre kvalifikovaný výber a manažment stromov v urbanizovanom prostredí.

2. Arboristika v správe a údržbe zelene/Hodnotenie stavu stromov (10 h)
Absolvent modulu dokáže identifikovať dreviny a ich dendrometrické parametre. Pozná metódy špecializovaného hodnotenia stavu stromov v sídlach a nelesnej krajine. Dokáže identifikovať škody na drevinách a pozná prostriedky ich eliminácie.

3. Arboristika v správe a údržbe zelene/Prevádzková bezpečnosť stromov v sídlach (10 h)
Absolvent modulu pozná dôsledky ľudských aktivít na stabilitu a vitalitu drevín v urbanizovanom prostredí. Ovláda metódy hodnotenia stability a zdravotného stavu stromov . Dokáže posúdiť mieru akceptovateľného rizika spojeného s prevádzkou stromov v sídlach , je schopný zabezpečiť manažment prevádzkovej bezpečnosti stromov na úrovni samosprávy.

4. Arboristika v správe a údržbe zelene/Rez stromov a krov (10 h)
Absolvent modulu pozná biologické princípy rezu stromov a krov. Ovláda štandardné techniky rezu stromov a systematiku rezu stromov v sídlach. Pozná postupy uplatňované pri výkone rezu vo výške nad 8 metrov. Pozná techniky stabilizácie stromov väzbami a podperami. Dokáže kvalifikovane zhodnotiť výkon rezu na drevinách vo verejnej zeleni.

5. Arboristika v správe a údržbe zelene/Ochrana stromov pri stavebnej činnosti (10 h)
Absolvent modulu pozná zdroje a formy poškodenia stromov pri stavebnej činnosti. Ovláda princípy a metódy ochrany drevín pri stavebnej činnosti. Dokáže sa podieľať na i plánovaní a realizácii ochrany stromov v priestore stavby. Vie zabezpečiť manažment starostlivosti o dreviny dotknuté stavebnou činnosťou

PRIHLÁŠKA na vzdelávací program ďalšieho vzdelávania

Arboristika v správe a údržbe zelene

Odborné programy a kurzy