CZV FZKIhttps://www.minedu.sk/http://ec.europa.eu/regional_policy/index.cfm/sk/funding/erdf/https://ludskezdroje.gov.sk/

Sprostredkovateľský orgán:
OPĽZ-MSVVS SR

Operačný program:
312000 - Operačný program Ľudské zdroje

Žiadateľ:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Identifikátor (IČO):
00397482

Kód projektu ITMS2014+: 312011D609

Názov projektu:
Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

Stručný popis projektu:
Cieľom projektu je „Podpora partnerstiev so zamestnávateľmi a profesijnými organizáciami, zamestnávateľskými zväzmi, asociáciami a komorami pri tvorbe, inovácii a realizácii vzdelávania“, čím korešponduje so špecifickým cieľom výzvy 1.4.1 – Zvýšiť kvalitu a efektívnosť celoživotného vzdelávania s dôrazom na rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie. Projekt sa zameriava na rozšírenie vedomostí a kompetencií vzdelávania v študijných odboroch krajinárstvo, krajinná a záhradná architektúra a záhradníctvo.

Projekt je zameraný na prepojenie systému vzdelávania s odborníkmi z profesijných organizácií za účelom vytvorenia programov celoživotného vzdelávania zameraného na vekové skupiny mladí ľudia vo veku do 25 rokov, za účelom usmerňovania frekventantov pri výbere povolania a overovania nadobudnutých spôsobilostí, vedomostí a zručností konfrontovanými s požiadavkami praxe.

Projekt je implementovaný prostredníctvom 3 hlavných aktivít projektu:

1.1 Koordinácia projektu
2.1 Tvorba a inovácia celoživotného vzdelávania s podporou profesijných a zamestnávateľských organizácií
3.1 Realizácia celoživotného vzdelávania s podporou profesijných združení a komôr

Komplexná dokumentácia vytvorená v aktivite 2.1 tak metodicky spojí požiadavky neformálneho vzdelávania, požiadavky praxe a zároveň významne prispeje k definovaniu obsahu študijného odboru v rámci formálneho vzdelávania. Priamo do tohto procesu budú vstupovať experti z praxe a zástupcovia profesijných združení a komôr, pomocou ktorých bude vypracovaná dokumentácia, ktorá bude slúžiť pre zadefinovanie súboru výstupov a výsledkov vzdelávania (deskriptorov) pre vzdelávacie kurzy, ktoré budú spracované do formálnych a obsahových náležitostí celoživotného vzdelávania a následne overené v rámci aktivity 3.1 prostredníctvom 4 vzdelávacích kurzov (letných škôl).

Projekt sa bude realizovať v mestách Nitra, Piešťany a Viničky.

Hypertextové odkazy:
ESF - https://www.employment.gov.sk/sk/esf/
Sprostretkovateľský orgán - https://www.minedu.sk/

Na stiahnutie

Šablóny:

Šablóna pre prezentáciu výstupov – PowerPoint
Šablóna pre oznam o odbornej prednáške – A4
Šablóna pre oznam o odbornej exkurzii – A4
Hlavičkový papier
Prezenčná listina
Životopis

Informovanosť a publicita:

Logo projektu
Logá ESF, OP ĽZ, MŠVVAŠ SR