DIPLOMOVÁ PRAX

Organizácia Diplomovej praxe pre študentov v externej forme štúdia bude realizovaná od AR 2017/2018 formou posilnenia povinne voliteľných predmetov v celkovom rozsahu 10 kreditov.