DIPLOMOVÁ PRAX

Študenti inžinierskeho stupňa štúdia v dennej forme, sú povinní absolvovať DIPLOMOVÚ PRAX v trvaní 4 týždňov. Túto prax je možné realizovať počas celého inžinierskeho štúdia, tak, aby boli dodržané individuálne špecifické požiadavky jednotlivých študijných odborov (vegetačné obdobie, sezónnosť prác). Kredity budú následne priznané v 4. semestri príslušného AR. Miesto a termín praxe si zvolí študent sám po konzultácii so školiteľom diplomovej práce tak, aby vybraná spoločnosť tematicky svojou činnosťou korešpondovala so zameraním diplomovej práce a profilom absolventa. Diplomovú prax je možné realizovať aj na katedrách FZKI prostredníctvom pomocných prác pri riešení ich vedecko-výskumných úloh. Medzi FZKI a spoločnosťou, v ktorej sa prax študenta bude realizovať, sa podpíše „Dohoda o diplomovej praxi študenta“, ktorú zabezpečí študent za stranu spoločnosti a za stranu FZKI študijné oddelenie. Absolvovanie diplomovej praxe dokladuje študent v „Denníku praxe“. Diplomová prax predstavuje povinný predmet v študijnom pláne. Študenti obdržia pre diplomovú  prax 3 exempláre "Dohody o diplomovej praxi študenta" (1 pre študijné oddelenie, 1 pre organizáciu a 1 pre študenta), ktoré sa po potvrdení organizáciou musia odovzdať na študijné oddelenie najneskôr do konca júna v 1. roku inžinierskeho štúdia.

Súvisiace dokumenty