Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre

Názov projektu: Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre

Kód projektu: 310021BHB9

Operačný program: Kvalita životného prostredia

Č. zmluvy: OPKZP-PO2-SC211-2021-67/03

Doba riešenia: 01/2022 – 10/2023

Anotácia: Cieľom predkladaného projektu je realizácia Informačných aktivít v oblasti adaptácie na zmenu klímy v zrekonštruovanej budove Environmentálneho centra a v priestoroch botanickej záhrady. Navrhované environmentálne centrum vznikne prístavbou, stavebnou úpravou a nadstavbou samostatne stojaceho objektu Hydraulického laboratória KKI SPU. Objekt sa nachádza v areáli univerzity na Hospodárskej ulici č. 7. V rámci botanickej záhrady budú umiestnené názorné ukážky zobrazujúce vplyv klimatickej zmeny. Súčasťou realizovaného projektu sú aj informačné aktivity zamerané na zvýšenie pouvedomenie širokej verejnosti o negatívnych dopadoch meniaceho sa životného prostredia.

PDF - Environmentálne centrum Klíma-Krajina-Informácie SPU v Nitre