Granty EHP a Nórska na FZKI

ACC04P05 - Zlepšenie stavu mokrade NPR Klátovské rameno na území SKUEV0075

3204200006 - ADAPTAN II – Integrované prístupy adaptácie krajiny Moravskoslezského kraja na zmenu klímy

BFB-PA21-004 - Green innovations (Zelené inovácie) - aktivita schválená v rámci bilaterálneho fondu - opatrenie B v oblasti PA 21 – Zelené inovácie

BFN16-ENV-004 - Slovak - Norway Environmental Partnership (Slovensko- nórska spolupráca) - bilaterálneho fondu na národnej úrovni- Podpora bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi v environmentálnej oblasti.