Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva vznikla v roku 1995. K prioritným oblastiam činnosti FZKI patrí veda a výskum, ktoré sú nevyhnutným predpokladom naplnenia poslania v oblasti vzdelávania.

Fakulta garantuje výchovno-vzdelávací proces v akreditovaných študijných programoch na všetkých troch stupňoch vzdelávania, realizovaných kreditovým systémom ECTS.

Prioritne sa sústreďuje na vzdelávanie odborníkov orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo a vinárstvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na navrhovanie záhradných a parkových úprav, sadovnícko-architektonické návrhy verejných, vyhradených a rekreačných priestorov, obnovu a údržbu zelene, pozemkové úpravy, ochranu pôdy, vôd a ovzdušia, odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

Vzájomnou súčinnosťou jednotlivých ústavov v spolupráci s ostatnými participujúcimi fakultami zabezpečuje podmienky pre študentov, aby získali špecifické vedomosti a zručnosti, ktoré im ako absolventom zlepšia sociálne i profesionálne postavenie v spoločnosti založenej na vedomostiach.