Imatrikulácie

Imatrikulácia je slávnostné predstavenie nových vysokoškolských študentov dekanovy fakulty a ďalším členom akademickej obce. Zložením sľubu sa študenti stávajú plnohodnotnými členmi akademickej obce fakulty. Slávnostný obrad prebieha v aule univerzity.

Imatrikuláciou sa pre nových študentov končí prvá etapa pôsobenia na vysokej škole určenej na adaptáciu, zoznámenie sa s pomermi na vysokej škole, s predpismi a pravidlami vymedzujúcimi postavenie vysokoškoláka. Vo vzťahu k spoločnosti preberajú na seba záväzok správať sa podľa písaných vysokoškolských predpisov aj nepísaných noriem, ktorý ich oprávňuje využívať slobody a výsady poskytované akademickej pôde Ústavou Slovenskej republiky a ďalšími zákonmi.

Na slávnostnom obrade sa zúčastňuje dekan fakulty, prodekani, vedúci katedier, garanti študijných programov, študijní poradcovia a imatrikulovaní študenti. Ďalšia osoba je pedel fakulty, ktorý nesie slávnostné žezlo. Na toto žezlo študent prikladá dva prsty a sľubuje, že bude usilovným študentom a bude ctiť meno školy. Počas samotného aktu imatrikulácie pristúpi po vyzvaní každý študent k dekanovi fakulty a pri podaní rúk potvrdí záväzok predneseného sľubu slovom SĽUBUJEM.

Imatrikulácie FZKIImatrikulácie FZKI

Imatrikulačný sľub

Jadrom celej slávnosti je zloženie imatrikulačného sľubu. Imatrikulačný sľub prečíta vybraný študent v mene všetkých študentov.

"Sľubujeme na svoju česť a svedomie, že počas nášho štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, budeme dodržiavať ustanovenia Študijného poriadku a Štatútu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Budeme študovať a pracovať na univerzite tak, aby sme dosiahli vysoký stupeň odborných vedomostí a svojím správaním a vystupovaním dokážeme, že si zaslúžime byť  študentami tejto univerzity"

Program imatrikulácie:

  • - Prezencia, rozsadenie študentov v aule, nácvik
  • - Príchod členov akademickej obce FZKI, hymna Slovenskej republiky a EÚ
  • - Otvorenie imatrikulačnej slávnosti a privítanie členov akademickej obce FZKI
  • - Predstavenie imatrikulovaných študentov
  • - Imatrikulačný sľub zástupcu študentov
  • - Odovzdávanie indexov študentom
  • - Slávnostný príhovor dekana fakulty
  • - Študentská hymna
  • - Odchod členov akademickej obce FZKI, ukončenie imatrikulácie

Termín konania: 08.11.2018 o 13,00 h

Miesto konania: Aula SPU

Dekan FZKI SPU v Nitre udeľuje študentom 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v čase konania imatrikulácie dekanské voľno.

ÚČASŤ JE POVINNÁ

Autor: doc. Ing. Lenka Lackóová, PhD.

Upravila: doc. Ing. arch. Roberta Štěpánková, PhD.