Imatrikulácie

Imatrikulácia je slávnostné predstavenie nových vysokoškolských študentov dekanke fakulty a ďalším členom akademickej obce. Zložením sľubu sa študenti stávajú plnohodnotnými členmi akademickej obce fakulty. Slávnostný obrad prebieha v aule univerzity.

Imatrikuláciou sa pre nových študentov končí prvá etapa pôsobenia na vysokej škole určenej na adaptáciu, zoznámenie sa s pomermi na vysokej škole, s predpismi a pravidlami vymedzujúcimi postavenie vysokoškoláka. Vo vzťahu k spoločnosti preberajú na seba záväzok správať sa podľa písaných vysokoškolských predpisov aj nepísaných noriem, ktorý ich oprávňuje využívať slobody a výsady poskytované akademickej pôde Ústavou Slovenskej republiky a ďalšími zákonmi.

Na slávnostnom obrade sa zúčastňuje dekanka fakulty, prodekani, vedúci katedier, garanti študijných programov, študijní poradcovia a imatrikulovaní študenti. Ďalšia osoba je pedel fakulty, ktorý nesie slávnostné žezlo. Na toto žezlo študent prikladá dva prsty a sľubuje, že bude usilovným študentom a bude ctiť meno školy. Počas samotného aktu imatrikulácie pristúpi po vyzvaní každý študent k dekanovi fakulty a pri podaní rúk potvrdí záväzok predneseného sľubu slovom SĽUBUJEM.

Imatrikulácie FZKIImatrikulácie FZKI

Imatrikulačný sľub

Jadrom celej slávnosti je zloženie imatrikulačného sľubu. Imatrikulačný sľub prečíta vybraný študent v mene všetkých študentov.

"Sľubujeme na svoju česť a svedomie, že počas nášho štúdia na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, budeme dodržiavať ustanovenia Študijného poriadku a Štatútu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva. Budeme študovať a pracovať na univerzite tak, aby sme dosiahli vysoký stupeň odborných vedomostí a svojím správaním a vystupovaním dokážeme, že si zaslúžime byť  študentami tejto univerzity"

Program imatrikulácie:

  • Prezencia, rozsadenie študentov v aule, nácvik
  • Príchod členov akademickej obce FZKI, hymna Slovenskej republiky a EÚ
  • Otvorenie imatrikulačnej slávnosti a privítanie členov akademickej obce FZKI
  • Predstavenie imatrikulovaných študentov
  • Imatrikulačný sľub zástupcu študentov
  • Odovzdávanie indexov študentom
  • Slávnostný príhovor dekana fakulty
  • Študentská hymna
  • Odchod členov akademickej obce FZKI, ukončenie imatrikulácie

Termín konania: 09.11.2017 o 13,00 h

Miesto konania: Aula SPU

Prípravné stretnutie študentov je o 11:30 hod v Aule SPU (čas je nutné dodržať!)

Dekanka FZKI SPU v Nitre udeľuje študentom 1. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia v čase konania imatrikulácie dekanské voľno.

ÚČASŤ JE POVINNÁ

Autor: Prodekanka pre vzdelávaciu činnosť

Súvisiace dokumenty