IMHS, IMHS, nadpis

International Master of Horticulture Science (IMHS)

Študijný program „International Master of Horticulture Science (IMHS)“ je akreditovaným spoločným študijným programom v II. stupni vysokoškolského štúdia, v študijnom odbore záhradníctvo, realizovaným Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Slovensko), Fakultou biotechnológií a záhradníctva Poľnohospodárskej univerzity v Krakove (Poľsko) a Záhradníckou fakultou Mendelovej univerzity v Brne (Česká republika).

Štandardná dĺžka štúdia sú 2 akademické roky a uskutočňovaný je v dennej forme štúdia. Jazyk, v ktorom sa štúdium realizuje je anglický.

Absolventom sa udelí akademický titul Master of Science (v skratke MSc.). Doklady o ukončení štúdia (diplom a dodatok k diplomu) sa vystaví všetkými tromi spolupracujúcimi vysokými školami.

Štúdium je zabezpečované spolupracujúcimi vysokými školami, pričom 1. semester je na Poľnohospodárskej univerzite v Krakove, 2. semester na Mendelovej univerzite v Brne, 3. a 4. semester na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

Absolvent inžinierskeho štúdia v študijnom programe IMHS prezentuje vysokoškolsky vzdelaného odborníka s komplexným náhľadom profilu znalostí záhradníckej výroby. Ovláda nové technológie pestovania v zeleninárstve, kvetinárstve, ovocinárstve a vinohradníctve vrátane integrovaných a ekologických systémov produkcie ovocia, zeleniny, hrozna a vína s dôrazom na kvalitu produkcie surovinových zdrojov a následného pozberového spracovania a skladovania. Ovláda proces spracovania hrozna a výroby vína s dôrazom na prívlastkové vína vysokej kvality. Samostatne je schopný riešiť problémy v oblasti výskumu v nadväznosti na požiadavky inštitúcie. Vie manažovať výrobný a odbytový proces, vstupovať do spoločných projektov na úrovni požiadaviek EÚ. Riadi výrobný a marketingový proces na vysokej profesionálnej úrovni.

Absolventi študijného programu sa uplatňujú ako špecialisti vo všetkých formách záhradníckej výroby a nadväzujúcich spracovateľských jednotkách, v marketingu, v obchode, vo výskume a šľachtení, v skúšobniach Ústredného kontrolného skúšobného ústavu poľnohospodárskeho, ďalej ako manažéri záhradníckych centier, skleníkových hospodárstiev, projektanti sadov, vinohradov a škôlok. Uplatnenie nachádzajú ako hlavní pivniční technológovia v malých, stredných aj veľkých vinárstvach. Vykonávajú poradenstvo pre záhradnícku výrobu, pôsobia ako poradcovia pre zakladanie a prevádzku ovocných sadov, vinohradov, pivničného hospodárstva, zeleninových plantáží a ovocných a vinohradníckych škôlok. Zamestnanie nachádzajú v súkromnej sfére, v školstve, v štátnej správe a pod. O úspešnom začlenení absolventov záhradníckeho odboru svedčia referencie z jednotlivých inštitúcií, ktoré hodnotia absolventov z odboru Záhradníctva s dosiahnutými širokospektrálnymi vedomosťami, s rozsiahlou funkčnou využiteľnosťou. Môže tiež kontinuálne pokračovať v štúdiu na 3. stupni.

 

>> podrobný študijný plán

 

 

IMHS, IMHS, ilustrácia

 

Forma štúdia: denná

 

Podmienky prijatia: na základe výsledkov prijímacieho konania

Termín podania prihlášky:do 13. júla 2020

>> podrobné informácie o prijímacom konaní