IMHS, IMHS, nadpis

International Master of Horticulture Science (IMHS)

Študijný program „International Master of Horticulture Science (IMHS)“ je akreditovaným spoločným študijným programom v II. stupni vysokoškolského štúdia, v študijnom odbore záhradníctvo, realizovaným Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre (Slovensko), Fakultou biotechnológií a záhradníctva Poľnohospodárskej univerzity v Krakove (Poľsko) a Záhradníckou fakultou Mendelovej univerzity v Brne (Česká republika).

Štandardná dĺžka štúdia sú 2 akademické roky a uskutočňovaný je v dennej forme štúdia. Jazyk, v ktorom sa štúdium realizuje je anglický.

Absolventom sa udelí akademický titul Master of Science (v skratke MSc.). Doklady o ukončení štúdia (diplom a dodatok k diplomu) sa vystaví všetkými tromi spolupracujúcimi vysokými školami.

Štúdium je zabezpečované spolupracujúcimi vysokými školami, pričom 1. semester je na Poľnohospodárskej univerzite v Krakove, 2. semester na Mendelovej univerzite v Brne, 3. a 4. semester na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre.

IMHS – profil absolventa študijného programu

Absolvent inžinierskeho študijného programu Záhradníctvo disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z jednotlivých oblastí záhradníctva s komplexným náhľadom profilu znalostí záhradníckej výroby, od kvality produkcie surovinových zdrojov až po najmodernejšie spôsoby ich uplatnenia. Je znalý nových technológií v domácom aj svetovom meradle. Absolvent je schopný v nadväznosti na rozvoj vidieka navrhovať, realizovať a hodnotiť riešenie problémov súvisiacich so záhradníctvom, zahrňujúce aplikáciu vedomostí v súlade so svojim študijným programom v oblasti zeleninárstva, kvetinárstva, ovocinárstva, vinohradníctva, vinárstva a produkcie minoritných plodín. Používa manažérske prístupy, informačné technológie a pri spracovaní dát využíva biometrické metódy. Disponuje inovatívnym myslením a vie odborne prezentovať výsledky vlastnej analýzy a štúdia pred odborným publikom, a to aj v cudzom jazyku. Pozná etické, spoločenské, právne a ekonomické súvislosti odboru a je pripravený na interdisciplinárnu spoluprácu.

Absolvent ŠP je schopný samostatne manažovať výrobný a marketingový proces v súkromnom sektore v záhradníckych firmách; vykonávať expertné činnosti a poradenstvo v oblasti ovocinárstva, vinohradníctva, vinárstva, zeleninárstva, kvetinárstva a škôlkarskej výroby. Nájde uplatnenie v projekčných firmách zameraných na projektovanie záhrad, sadov, vinohradov a pivníc. Ďalej môže svoje kompetencie uplatniť v školstve ako učiteľ odborných predmetov; vedecký pracovník na univerzitách, výskumných a vývojových pracoviskách; samostatný riadiaci pracovník v štátnych orgánoch a orgánoch samospráv.

>> podrobný študijný plán

 

IMHS, IMHS, ilustrácia

 

>> podrobné informácie o prijímacom konaní