Kalendár udalostí 09.04.2024

utorok, 09.04.2024

Prednášajúci: Ing. Peter Ivan, PhD., analytik hydrodynamických modelov

Odbor plánovania manažmentu povodí, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Dátum a čas: 09. 04. 2024, 9:00 - 10:30 hod.

Miesto: SPU v Nitre, FZKI, Hospodárska 7, miestnosť ZM

Výberová prednáška tematicky súvisí s predmetmi integrovaný manažment povodia, hydrológia či ďalšími predmetmi študijného programu krajinné inžinierstvo. Obsahom prednášky bude cyklické posudzovanie povodňového rizika na Slovensku v rámci aplikácie smernice EK o povodniach. Poslucháči budú oboznámení s obsahom národného strategického dokumentu Plán manažmentu povodňových rizík pre jednotlivé čiastkové povodia, s výsledkami povodňového modelovania, hodnotenia rizika, hodnotenia predpokladaných povodňových škôd i ohrozených obyvateľov. Obsahom prednášky bude aj popis protipovodňových opatrení, ktoré môžu byť financované z fondov EÚ, mapové zobrazenie opatrení a vyhodnotenie ich efektívnosti.

Prednáška je relevantná k študijnému odboru poľnohospodárstvo a krajinárstvo.

doc. Ing. Elena Aydin, PhD.