Klub Absolventov

Klub Absolventov vznikol so zámerom vytvoriť nový priestor na komunikáciu medzi absolventmi navzájom, absolventmi a univerzitou  a umožniť vzájomnú spoluprácu  a kontakt medzi  absolventmi a priaznivcami, priateľmi a podporovateľmi Fakulty. Členstvo v klube je na báze dobrovoľnosti.

Cieľmi klubu sú:

  • Vytvárať priestor a podmienky pre vzájomnú pomoc, výmenu poznatkov a informácií medzi absolventmi navzájom a fakultou, absolventmi a priateľmi klubu.
  • Podporovať rozvoj vzdelávania na fakulte vo všetkých študijných programoch a formách.
  • Organizovanie výmenných odborných praxí, odborných exkurzií.
  • Participovať na záujmoch a potrebách svojich členov v odbornej, spoločenskej a kultúrnej oblasti.