Žiadosti o nórske fondy schválené na FZKI v rokoch 2016-2017

BFB-PA21-004- Green innovations (Zelené inovácie) - aktivita schválená v rámci bilaterálneho fondu - opatrenie B v oblasti PA 21 – Zelené inovácie

BFN16-ENV-004 - Slovak- Norway Environmental Partnership (Slovensko- nórska spolupráca) - bilaterálneho fondu na národnej úrovni- Podpora bilaterálnych vzťahov medzi Slovenskou republikou a donorskými štátmi v environmentálnej oblasti.

Aktivity boli podporené z grantov EHP a Nórska.