Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre vznikla v roku 1995.

Poskytuje študijné programy troch stupňov: bakalársky, inžiniersky a doktorandský.

Úradná výveska fakulty je umiestnená na jej dekanáte.

Fakulta sa prioritne sústreďuje na vzdelávanie odborníkov orientovaných na záhradnícku výrobu, ovocinárstvo, vinohradníctvo, zeleninárstvo a kvetinárstvo, na navrhovanie záhradných a parkových úprav, obnovu a údržbu zelene, na plánovanie a tvorbu krajiny, ochranu pôdy, vôd, ovzdušia, pozemkové úpravy, odpadové hospodárstvo, výstavbu a obnovu vidieka.

Na fakulte sa realizuje flexibilný systém štúdia s kreditovým hodnotením predmetov v súlade so zásadami Európskeho systému transferu kreditov.