ODBORNÚ PRAX ŠPECIALIZOVANÚ absolvujú študenti v dennej forme štúdia v  študijných programoch Krajinná a záhradná architektúra a Záhradníctvo prostredníctvom minimálne 2 povinných alebo povinne voliteľných predmetov, označovaných v študijných plánoch ako „Kurzy“, za absolvovanie ktorých musia študenti získať spolu minimálne 4 kredity. Absolvovanie odbornej praxe špecializovanej sa dokladuje zaznamenaním zápočtu vo výkaze o štúdiu (index) a v univerzitnom informačnom systéme pre každý kurz prostredníctvom garanta kurzu.

Pre jednotlivé bakalárske študijné programy sú stanovené povinné, príp. povinne voliteľné kurzy nasledovné:

tl_files/fzki/images/2016-12/odborna-prax-specializovana.jpg