ODBORNÚ PRAX VŠEOBECNÚ v trvaní 2 týždňov absolvujú študenti v 2. roku štúdia I. stupňa v dennej forme počas letného semestra (mimo dni výučby) alebo letných mesiacov na pracoviskách FZKI v Nitre (vzorkovnice), príp. na pracoviskách a v spoločnostiach, s ktorými FZKI uzatvorí „Dohodu o spolupráci“. Študent môže túto prax absolvovať aj prostredníctvom účasti na letnej škole.  Výber pracoviska, spoločnosti prípadne letnej školy musí tematicky súvisieť s témou riešenej bakalárskej práce alebo od profilu absolventa konkrétneho študijného programu. Zaradenie študentov spolu s harmonogramom realizácie praxe určí prodekan pre vzdelávaciu činnosť prostredníctvom študijného oddelenia do začiatku letného semestra. Študenti za absolvovanie odbornej praxe všeobecnej získajú 5 kreditov. Absolvovanie odbornej praxe dokladuje študent v „Denníku praxe“ a predstavuje povinný predmet študijného plánu.