ODBORNÚ PRAX absolvujú študenti v 3. roku štúdia I. stupňa v externej forme prostredníctvom účasti na jednej exkurzii alebo jednej letnej škole alebo na 2 výberových prednáškach odborníkov na FZKI. Účasť na exkurzii alebo letnej škole si študent dopredu dohodne s príslušným učiteľom, ktorý túto akciu organizuje. Všetky informácie o konaní akcií sú zverejňované na fakultnej web stránke podľa termínu konania a študenti si tieto možnosti sledujú vo vlastnej réžii. Svoju účasť na akcii (názov a termín konania) je študent povinný nahlásiť po jej absolvovaní a študijné oddelenie mailom. Podkladom pre zapísanie zápočtu je prezenčná listina (doručenie na študijné oddelenie zabezpečí učiteľ). Absolvovanie odbornej praxe dokladuje študent v „Denníku praxe“ a predstavuje povinný predmet študijného plánu. Študent získava za absolvovanie tejto praxe 2 kredity.