Inatrikulácie FZKI

Oznamujeme študentom 1. ročníka dennej formy štúdia všetkých študijných programov FZKI SPU v Nitre, že štátna imatrikulácia sa bude konať dňa 13. novembra 2013 (streda) o 09.00 h v aule SPU.

Prípravné stretnutie študentov bude o 07.45 h v aule SPU (čas je nutné dodržať), kedy prebehne nástup podľa študijných programov a abecedného poradia.

Účasť na imatrikulácii je povinná pre novoprijatých študentov v akademickom roku 2013/2014.

Účasť nie je povinná pre študentov, ktorí:

  • boli zaradení do 1. ročníka po prerušení štúdia,
  • opakujú 1. ročník,
  • boli imatrikulovaní na iných fakultách SPU

Vzhľadom k slávnostnému charakteru imatrikulačného aktu je potrebné primerané oblečenie.

V prípade, že sa študent imatrikulácie nemôže zúčastniť, jeho povinnosťou je toto zdôvodniť najneskôr do 11. novembra 2013 na študijnom oddelení FZKI alebo telefonicky na 037/641 5412.

Ing. Marcel Kliment, PhD., prodekan pre vzdelávaciu činnosť

Späť