Oznam o konaní doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FZKI SPU v Nitre

Autor: Ing. Veronika Vaculová

Voľby sa uskutočnia dňa 11.10.2017 v čase 08:00 – 15:00 hod.:

  • 8:00 - 12:45 - vestibul budovy dekanátu FZKI na Tulipánovej
  • 13:00 - 13:45 - študentská miestnosť na Hospodárskej ulici
  • 14:00 - 15:00 - vstupné priestory budovy Katedry ovocinárstva, vinohradníctva a vinárstva, Katedry zeleninárstva

Právo voliť a byť volený má každý člen študentskej časti Akademickej obce FZKI z I., II. a III. stupňa (každý študent). Zvolení členovia Akademických senátov tvoria Študentskú radu FZKI.

Návrhy na kandidátov (navrhovací lístok) v zalepenej obálke je možné odovzdať osobne v kancelárii doktorandov č. dverí 129 (Tulipánová ul.) alebo na sekretariáte KZKA a KKI do 6.10.2017.

Výsledky volieb budú zverejnené po sčítaní hlasov 11.10.2017 o 16:00.

Návrhový lístok AS FZKI

Späť