Zasadnutie akademického senátu

Zasadnutie AS FZKI SPU v Nitre sa uskutoční dňa 26.05.2017 (piatok) o 13:30h v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

  •     Otvorenie,
  •     Voľba overovateľov zápisnice
  •     Rozpočet fakulty
  •     Rôzne
  •     Záver

Späť