Zasadnutie akademického senátu FZKI, 10. 05. 2018 08:00

Zasadnutie AS FZKI, 10. 05. 2018 (štvrtok) o 08:00h

Program:

1. Otvorenie

2. Kontrola uznesení

3. Organizačné zabezpečenie voľby dekana

4. Diskusia

5. Návrh uznesenia

6. Záver

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., Predseda AS FZKI

 

Späť