Zasadnutie akademického senátu FZKI, 12. 06. 2018 13:00

- utorok, 12.06.2018 o 13:00

Program:

1) Otvorenie

2) Kontrola uznesení

3) Návrh rozpočtu FZKI na rok 2018

4) Návrh systemizácie miest na FZKI

5) Diskusia

6) Návrh uznesenia

7) Záver

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., predseda AS FZKI

Späť