Zasadnutie akademického senátu FZKI, 21. 06. 2018 13:00

- štvrtok, 21.06.2018 o 13:00, zasadačka D-FZKI, Tulipánova 7

1) Otvorenie

2) Kontrola uznesení

3) Návrh na poverenie vedenia FZKI

4) Rôzne a diskusia

5) Návrh uznesenia

6) Záver

doc. Ing. Ľuboš Jurík, PhD., predseda AS FZKI

Späť