Zasadnutie akademického senátu FZKI, 28. 03. 2018 14:00

- streda, 28.03.2018 o 14:00

Program:

1) Otvorenie

2) Kontrola uznesení

3) Hodnotenie priebehu zasadnutia akademickej obce AS FZKI

4) Podmienky prijímacieho konania na II. a III. stupeň štúdia

5) Návrh Dlhodobého zámeru FZKI 2018 - 2023

6) Návrh na zmenu hodnotenia učiteľov

7) Diskusia

8) Návrh uznesenia

9) Záver

Späť