Mimoriadne zasadnutie akademického senátu FZKI, 22. 04. 2022 09:00, online

Mimoriadne zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 22. 04. 2022 09:00 hod. online

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Zásady volieb do AS FZKI
5. Vyhlásenie doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FZKI (2018 - 2022)
6. Vyhlásenie volieb do AS FZKI (2022 -> )
7. Rôzne
8. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť