Verejné zasadnutie Akademickej obce FZKI, zasadnutie Akademického senátu FZKI

Zasadnutie Akademickej obce FZKI, 04. 05. 2022 (streda) o 10:00 hod. v miestnosti TD-01 (Tulipánová 7, Nitra).

Program:

  1. 1. Otvorenie zasadnutia
  2. 2. Informácia o priebehu volieb kandidáta na dekana FZKI 2022 – 2026
  3. 3. Vystúpenie prof. Ing. Dušana Igaza, PhD., kandidáta na dekana FZKI 2022 – 2026
  4. 4. Diskusia
  5. 5. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Pozvánka

Zasadnutie AS FZKI, 04. 05. 2022 (streda), 13:00 hod. v miestnosti TD-02 (Tulipánová 7, Nitra)

Program:

  1. 1. Otvorenie zasadnutia
  2. 2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
  3. 3. Tajná voľba kandidáta na dekana FZKI 2022 – 2026
  4. 4. Vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na dekana FZKI 2022 - 2026
  5. 5. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Pozvánka

Voľby kandidáta na dekana/dekanku FZKI SPU v Nitre na nové funkčné obdobie 2022 – 2026

Ísť späť