Vyjadrenie podpory reprezentáciám vysokých škôl

Uznesenie Akademického senátu Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre (AS FZKI) k procesom a postupom súvisiacim s návrhom novely zákona o VŠ, plánom obnovy a odolnosti SR a financovaním vysokého školstva.

AS FZKI vyjadruje podporu stanoviskám k tejto problematike prezentovaným Slovenskou rektorskou konferenciou, Radou vysokých škôl a Klubom dekanov fakúlt vysokých škôl SR.

Akademická obec fakulty, reprezentovaná Akademickým senátom FZKI, je v prípade pokračujúceho zhoršovania situácie pripravená vstúpiť do štrajku na FZKI.

Stanovisko Akademického senátu FZKI SPU v Nitre bolo schválené uznesením AS FZKI č. 07/12/2021, dňa 18. marca 2021.

V Nitre 18. marca 2021, Akademický senát Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva

Ísť späť