Zasadnutie akademického senátu FZKI, 04. 10. 2018 09:00

Oznam: Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 04. 10. 2018 od 09.00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

- Voľba predsedu AS FZKI

- Vedecká rada Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

- Organizačný poriadok Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre

- Systemizácia pracovných miest na FZKI SPU v Nitre

- Schvaľovanie prodekana pre vzdelávanie a prodekana pre vedu a výskum

Ing. Miloslav Mucha, tajomník AS FZKI

Späť