Zasadnutie akademického senátu FZKI, 11. 05. 2022 11:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 11. 05. 2022 (streda) vo 11:00 hod. vo Veľkom Cetíne (Vinohrady 57, Veľký Cetín, Vinárstvo Vinoma).

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba overovateľov zápisnice a skrutátorov
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Správa o hospodárení FZKI SPU v Nitre za rok 2021
5. Rozpis dotácie a rozpočet FZKI SPU v Nitre za rok 2022
6. Organizačné zabezpečenie Volieb do AS FZKI na funkčné obdobie 2022 - ???
7. Organizačné zabezpečenie Doplňujúcich volieb do študentskej časti AS FZKI na funkčné obdobie 2018-2022
8. Voľba členov študentskej volebnej komisie pre Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZKI na funkčné obdobie 2018-2022
9. Rôzne
10. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť