Zasadnutie akademického senátu FZKI, 14. 10. 2022 11:00

Zasadnutie AS FZKI, ktoré sa bude konať dňa 14. 10. 2022 (piatok) o 11:00 hod. v zasadačke dekanátu (Tulipánová 7, Nitra).

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Návrh na schválenie vedeckej rady FZKI SPU v Nitre na obdobie rokov 2022 – 2026
5. Návrh na schválenie prodekanov FZKI SPU v Nitre na obdobie rokov 2022 – 2026
6. Návrh na odmeny za zahraničné výskumné granty a významné publikácie vydané od roku 2023
7. Rôzne
8. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť