Zasadnutie akademického senátu FZKI, 14. 12. 2021 10:00, online

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 14. 12. 2021 10:00 hod. online

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Sľub novej členky AS FZKI
3. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI SPU v Nitre
5. Tajná voľba podpredsedu AS FZKI
6. Tajná voľba prodekana pre rozvoj Ing. Andreja Tárníka, PhD.
7. Podmienky prijímacieho konania na I. stupeň štúdia na FZKI SPU v Nitre pre ak. rok 2022/2023
8. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI SPU v Nitre (2021/3)
9. Rôzne
10. Záver

prof. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť