Zasadnutie akademického senátu FZKI, 17. 09. 2019 08:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 17. 09. 2019 od 08:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 13. 06. 2019

4. Sľub nového člena AS FZKI

5. Návrh na schválenie podmienok prijímacieho konania na I. stupeň štúdia (bakalárske štúdium) na FZKI SPU v Nitre pre akademický rok 2020/2021

6. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI

7. Doplňujúce voľby do študentskej časti AS FZKI

8. Zriadenie a voľby FŠVK (Fakultná študentská volebná komisia)

9. Rôzne

10. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť