Zasadnutie akademického senátu FZKI, 19. 01. 2023 13:30

Zasadnutie AS FZKI, ktoré sa bude konať dňa 19. 01. 2023 (štvrtok) o 13:30 hod. v zasadačke dekanátu (Tulipánová 7, Nitra).

Program:

1. Otvorenie zasadnutia
2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI
4. Voľba zástupcu fakulty do Rady VŠ SR
5. Rôzne
6. Záver

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť