Zasadnutie akademického senátu FZKI, 20. 05. 2024 13:30

Pozvánka na zasadnutie AS FZKI, ktoré sa bude konať dňa 20. 05. 2024 (pondelok) o 13:30 hod. v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia AS FZKI

4. Návrh rozpisu prostriedkov dotácie zo štátneho rozpočtu na rok 2024

5. Návrh systemizácie pracovných miest FZKI SPU v Nitre

6. Rôzne

7. Záver

doc. Ing. Ivana Mezeyová, PhD.,

predsedníčka AS FZKI SPU v Nitre

Ísť späť