Zasadnutie akademického senátu FZKI, 26. 11. 2018 11:00

Zasadnutie AS FZKI sa bude konať dňa 26. 11. 2018 od 11:00 hod v zasadačke dekanátu FZKI na Tulipánovej ulici 7.

Program:

1. Otvorenie zasadnutia

2. Voľba skrutátorov a overovateľov zápisnice

3. Kontrola plnenia uznesení zo zasadnutia AS SPU v Nitre zo dňa 29. 10. 2018

4. Voľba prodekana pre rozvoj fakulty

5. Rôzne

6. Záver

doc. Ing. Zlatica Muchová, PhD., predsedníčka AS FZKI

Ísť späť